Vedtægter for Kalvehave Havbadeforening

§1 Navn og Hjemsted

Foreningens navn er: Kalvehave havbadeforening.
Foreningen er hjemmehørende i Kalvehave.

§2 Formål

Foreningens formål er at sikre forhold til fremme af udendørs badning året rundt og dermed bidrage til at gøre Kalvehave et tiltrækkende sted at være.

§3 Medlemmer

Stk. 1: Som medlem kan optages alle over 18 år, som accepterer klubbens vedtægter og regler.
Stk. 2: Man er medlem, når kontingentet er rettidigt indbetalt.
Stk. 3: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem,når særlige grunde giver anledning hertil, udfra økonomiske, personlige, og etiske betragtninger. Der krævet 2/3 flertal i bestyrelsen. Medlemmet skal inden bestyrelsen træffer sin afgørelse have haft lejlighed til at fremføre sine argumenter, og medlemmet kan kræve, at spørgsmål om esklution afgøres på førstkommende generalforsamling som et særskilt punkt på dagsordenen.
Stk. 4: et medlem, som er ekskluderet, kan optages ved en ny beslutning på generalforsamlingen.

§4 Generalforsamling

Stk. 1: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år i maj.
Stk. 2: Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 4 ugers varsel med oplysning om dagsorden.

Stk. 3: På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Aflæggelse af beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Fremlæggelse af budget
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr. P.t. Kontingent 100,00 kr. årligt, og intet indmeldelsesgebyr.
  7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer ulige år, og 4 bestyrelsesmedlemmer i lige år. Valg af 1 bestyrelsessuppleant.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  9. Eventuelt

Stk. 4: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før.
Stk. 5: Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves til eksklusion af et medlem, samt til ændringer af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.
Stk. 6: Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.

§5 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt eller mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 4 ugers varsel.

§6 Bestyrelsen

Stk. 1: Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3-7 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen.
Stk. 2: Formand og sekretær, og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.
Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.
Stk. 3: Der føres protokol over bestyrelsens møder.
Stk. 4: Bestyrelsen fastsætte selv sin forretningsorden.

§7 Økonomi

Stk. 1: Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.
Stk. 2: Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 3: Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor blandt foreningens medlemmer.
Stk. 4: Regnskabet skal være revideret inden den ordinære generalforsamling.

§8 Tegningsret og hæftelse

Stk. 1: Foreningen tegnes af formand og kasserer. Tegningsretten må til enhver tid fremgå af bestyrelsesprotokollen.
Stk. 2: Foreningens ejendele tilhører foreningen som juridisk person. Foreningen hæfter med sinde ejendele for opfyldelsen ag de af foreningen indgåede forpligtelser.
Stk. 3: Foreningens medlemmer har ikke nogen ejendomsret over noget foreningen tilhørende. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtigelser.

§9 Opløsning

Stk. 1: Foreningen kan opløses, når 2/3 af deltageren i to hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.
Stk. 2: Den opløsende generalforsamling tager stilling til eventuel formues anvendelse.
Såfremt foreningen har modtaget tilskud fra kommunen returnere dette beløb.